SPOLEK MYSLIVCŮ při FLD ČZU v PRAZE

Články

Stráž myslivosti 11/2014, Svět myslivosti 11/2014

  Vážení kolegové myslivci,
    Spolek myslivců při FLD ČZU v Praze Vás srdečně zve na níže uvedené odborné přednášky pořádané v zimním semestru tohoto roku.  
 
                1) Letní škola v Rusku 2014 – 22. 10. 2014 – 17:30
    Beseda se všemi členy letošní výpravy do ruského Irkutsku. Vyprávění pestrých zážitků z návštěvy Sibiře a jezera Bajkal. Promítání fotografií.
 
                2) Šumavští jeleni očima myslivce a fotografa -  Ing. Marek Drha – 5. 11. 2014 – 17:30
    Ing. Marek Drha - fořt polesí Prášily NP Šumava a fotograf přírody bude přednášet o systému péče a lovu jelení zvěře v NP Šumava. Ukázka vývojových řad jelenů v NP Šumava. Promítání jedinečných fotografií. Více informací o přednášejícím naleznete na www.md-wildlifephoto.cz.
 
3) Natáčení na jihu Afriky - problémy ochrany přírody a lovu v Africe - Mgr. Václav Chaloupek – 19. 11. 2014 – 17:30
    Pan Václav Chaloupek - známý český režisér, scenárista, televizní redaktor a publicista, ochránce a milovník přírody bude přednášet o natáčení se zvířaty v Africe, o problémech ochrany africké přírody a lovu v ní samotné. Promítání vlastních DVD k výše uvedeným tématům.
 
                4) Bobr je chráněný, ale i zvěř - co s ním? - Ing. Aleš Vorel, Ph. D. – 3. 12. 2014 – 17:30
                    O problematice bobra evropského v ČR. V loňském roce byl schválen program péče, který řeší územně 
                odlišný management tohoto druhu. Jsou definovány zóny, jedna ze zón počítá se zapojením myslivosti.
                Přednášky se zúčastní i úředníci z MŽP a AOPK (agentura ochrany přírody a krajiny).
   
    Veškeré námi organizované akce jsou pořádány za podpory Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze a Myslivecké nadace. Tímto Vám děkujeme!  
 
    Výše uvedené přednášky se budou konat v zasedací místnosti L125 na Fakultě lesnické a dřevařské v Praze. Více informací naleznete na webových stránkách www.spolekmyslivcu-fld.eu a naší facebookové stránce www.facebook.com/MSFLDpriCZU.
 
Za Spolek myslivců při FLD ČZU v Praze
Václav Silovský, člen výboru

 

 

Stráž myslivosti 6/2014

Rok činnosti Spolku myslivců při FLD ČZU v Praze za námi
 
3.5.2014
 
    V létě tomu bude již rok, co byl na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze obnoven studentský myslivecký spolek. Než vstoupí na podzim spolu s novým akademickým rokem do druhého roku života, dovolte mi krátké shrnutí a zamyšlení.
 
    O vzniku a aktivitě v zimním semestru jsem zde již psal. V letním semestru jsme opět za solidní účasti uspořádali cyklus odborných přednášek a to s následujícími přednášejícími a tématy: p. Vrága – Lovecká lukostřelba, p. Scherer – O srnčí zvěři, pp. Černý a Řezba - Jagdteriér, p. Bartoš – Hybridizace jelenů siky a lesního a p. Červený – Lovná zvěř Afriky. Tyto akce jsou sice již minulostí, ale mohu vás ujistit, že čtyři přednášky na podzim a zimu se již intenzivně připravují a čtenáře budeme včas informovat. Na tomto místě bych chtěl rovněž poděkovat za podporu při pořádání těchto akcí, které jsou navštěvovány jak studenty a zaměstnanci naší školy, tak veřejností. Dík patří především vedení naší fakulty, časopisu Myslivost za propagaci a spolupráci a Světu myslivosti za uveřejňování pozvání a v neposlední řadě také přednášejícím odborníkům, kteří pro nás vystupují bez nároku na honorář, což v dnešní době není obvyklé.
 
    Jelikož se podařilo upevnit naši organizaci, pustili jsme se s chutí do dalších akcí. S velkým úspěchem se setkal první ročník Myslivecké zábavy, kterou jsme v březnu uspořádali v klubu C v areálu univerzity. Sál naplněný převážně studenty a vyprodaný během 14 dnů před akcí! K tanci a poslechu hrál do ranních hodin Orchestr Milana Baranijaka. Lákavým zpestřením byla také bohatá tombola. Velký dík patří všem, kteří se nejen podíleli na organizaci akce, ale hlavně těm, kteří její konání umožnili a sponzorovali.
 
    Kromě vzdělávání a kultury jsme se zaktivizovali též na poli střeleckém. V dubnu jsme uspořádali první spolkovou brokovou soutěž na střelnici MS Hubertus v Úněticích. Členové Spolku a jejich hosté tak měli možnost poměřit svůj střelecký um na loveckém kole a posléze strávit příjemné odpoledne, večer a noc v přátelském a družném duchu při občerstvení a hudbě. Zejména pak toto posezení posloužilo ke stmelení kolektivu a jako odměna za celoroční práci.
Jak je vidno, náš Spolek nezahálí, rozšiřuje portfolio svých akcí a ve výše jmenovaných budeme rozhodně pokračovat. Stále je co zlepšovat a tak časem přijdou jistě i akce další. Nyní již máme ke 30 členům, z nichž většina se aktivně zapojuje. Věřím, že se nám daří propagovat dobré jméno naší myslivosti a že náš Spolek přispěje k výchově aktivních a dobrých myslivců, kteří po absolutoriu naší univerzity a odchodu z aktivních řad Spolku budou dobře připraveni a naladěni pro práci ve svých domovských revírech.
 
    Přál bych si, aby naše organizace prožila další rok a roky v podobném duchu a na stále se zlepšující úrovni. Rád bych závěrem ještě jednou poděkoval všem jejím budovatelům, aktivním členům, sympatizantům a podporovatelům a provolal Myslivosti zdar!
 
     V případě zájmu o podrobnější informace, nabídce spolupráce, nápadech na zajímavé lidi a témata na přednášky se obracejte na nás email studentsky.myslivecky.spolek.czu@seznam.cz. Dostatek informací i fotografií z akcí najdete také na naší facebookové stránce www.facebook.com/MSFLDpriCZU nebo na webovkách www.spolekmyslivcu-fld.eu.
 
Za Spolek myslivců při FLD ČZU v Praze
 
Bc. Ondřej Fudaly, předseda

 

 

Stráž myslivosti 1/2014

Vážení  kolegové myslivci a příznivci myslivosti!
 
    Spolek myslivců při FLD ČZU v Praze rozhodně nezahálí a tak mi dovolte, abych Vás touto cestou pozval na přednášky námi organizované v letním semestru.
 
    Pro letní semestr akademického roku 2013/14 jsme jich připravili 5. První se uskuteční 12. února na téma Lovecká lukostřelba, přednášet bude A. Vrága. Druhá bude následovat 26. února a O srnčí zvěři poreferuje P. Scherer. Jako třetí v pořadí představí ing. D. Černý Jagdteriéry a to 12. března. 26. března bude přednášet profesor L. Bartoš o Hybridizaci jelenů siky a lesního. Cyklus přednášet uzavře 16. dubna profesor J. Červený přednáškou o Lovné zvěři Afriky. Přednášky se konají vždy od 17:30 v zasedací místnosti FLD číslo dveří L 125. Na přednášky není nutnost se předem registrovat, účast na nich je zdarma. Akce by nešly řádně uskutečnit bez podpory Fakulty lesnické a dřevařské ČZU Praha, za což tímto vedení fakulty děkujeme.
 
    Závěrem mi dovolte vyjádřit naději, že tyto akce zůstanou trvale ve vašem zájmu. Motivací pro naši činnost je mimo jiné účast posluchačů, které v zimním semestru průměrně činila 55 posluchačů na přednášku! I nadále se budeme snažit připravovat tematicky zajímavé akce, o kterých Vás budeme informovat.
 
    V případě zájmu o podrobnější informace, nabídce spolupráce, nápadech na zajímavé lidi a témata se obracejte na nás email studentsky.myslivecky.spolek.czu@seznam.cz. Dostatek informací a třeba i fotografií z akcí najdete také na naší facebookové stránce www.facebook.com/MSFLDpriCZU nebo na webovkách www.spolekmyslivcu-fld.eu.
 

    Za Spolek myslivců při FLD ČZU v Praze

Bc. Ondřej Fudaly, předseda


 

 

Stráž myslivosti 12/2013

Studentský Spolek myslivců při FLD ČZU obnoven!
 
3.11.2013
 
    Historie studentského mysliveckého spolku při pražské lesnické fakultě sahá až do počátku 90. let. Mnozí čtenáři si jistě vybaví jeho činnost, která zahrnovala ku příkladu populární odborné přednášky pro širokou veřejnost či střelecké soutěže. V posledních zhruba dvou letech však došlo především vinou jeho vedení k útlumu až praktickému ukončení činnosti této dobré organizace. S tímto stavem se ale nehodlalo smířit několik stávajících studentů naší fakulty, včetně těch, co už činnost spolku v plné kráse nezažili. Proto se ještě před prázdninami sešel přípravný výbor, který jednal o znovuobnovení činnosti s vedením fakulty. Poněvadž vedení naší fakulty je příznivě nakloněno positivním studentským aktivitám, dostali jsme svolení a během léta jsme vypracovali nové stanovy, plán činnosti a zažádali ministerstvo o registraci občanského sdružení, ke kterému v červenci došlo.
 
    Spolek myslivců při FLD ČZU v Praze (jak zní nový oficiální název) si dal za úkol sdružovat myslivce z nejen z naší fakulty, ale z celé České zemědělské univerzity, propagovat dobré jméno fakulty, ovlivňovat výchovu budoucích mysliveckých odborníků a v neposlední řadě vyvíjet aktivity v oblasti myslivecké kynologie, střelectví, kultury a osvěty. Svou činnost zahájil říjnovou ustavující valnou hromadou, na které byli přijati noví členové, zvoleno vedení spolku a projednána činnost na zimní semestr.
 
    Jako nejsnáze realizovatelná akce se ukázalo být obnovení tradičních středečních podvečerních přednášek. 30. 10. se uskutečnila přednáška docenta Hanzala a dra Kušty na téma Letní škola v Rusku 2013, pojednávající o letním výměnném pobytu našich studentů na Sibiři při tamější fakultě myslivosti v Irkutsku. Již tato první přednáška se setkala s velkým zájmem a úspěchem, sešlo se přes padesát posluchačů! To je nám impulsem k pokračování naší práce. Rád bych na tomto místě pozval čtenáře na naše další přednášky a to na 13. 11., kdy přednáší Bc. Pavel Višňák, mezinárodně úspěšný preparátor, o Preparaci zvěře; dále na 27. 11., kdy na fakultní půdě proběhne prezentace Karla Pěnky o Club4Hunters a v neposlední řadě na 11. 12. na jistě zajímavou přednášku našeho předního odborníka na černou zvěř ing. Miloše Ježka, Ph.D. o Prostorové aktivitě černé zvěře. Všechny přednášky se konají v zasedací místnosti FLD číslo dveří L 125, začátek v 17:30. Těšíme se na Vaši účast!
 
    Jak řekl klasik: Malý je ten, kdo má malé cíle. Proto již nyní, když se naše členská základna rozšířila na 18 členů, jsou v plném proudy přípravy akcí na letní semestr a další období. Dává se dohromady program přednášek (budeme informovat), diskutuje se nové logo, webové stránky, střelecké akce, kynologická akce, spolupráce s blízkými honitbami a řada dalších nápadů, prospěšných především studentům naší školy, ale otevřenými i pro širokou veřejnost. Pevně věříme, že s podporou vedení fakulty, studentů a myslivecké veřejnosti se nám podaří našich cílů dosáhnout a že si opět studentský Spolek myslivců najde své místo mezi českými mysliveckými organizacemi.
Pro více informací doporučuji návštěvu naší facebookové stránky na adrese https://www.facebook.com/MSFLDpriCZU nebo nás kontaktujte na náš email studentsky.myslivecky.spolek.czu@seznam.cz.
 
Za Spolek myslivců při FLD ČZU v Praze
zdraví Myslivosti zdar!
Bc. Ondřej Fudaly
TOPlist