SPOLEK MYSLIVCŮ při FLD ČZU v PRAZE

Stanovy

Stanovy Spolku myslivců při Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze

Článek I.
Základní ustanovení
1. Spolek myslivců při Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (dále jen spolek) je otevřené odborné sdružení občanů s působností v České republice (dále jen ČR) podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění předpisů pozdějších.
2. Sdružuje zejména studenty a zaměstnance Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (dále jen FLD ČZU), studenty a zaměstnance ostatních fakult ČZU.
3. Spolek je samostatnou právnickou osobou se sídlem na FLD ČZU, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol.
4. Spolek vyvíjí činnost v souladu s platnými zákony ČR.
Článek II.
Cíl sdružení
1. Prezentovat dobré jméno Fakulty lesnické a dřevařské jako součásti ČZU a zvyšovat její odbornou prestiž především v oblasti myslivosti a souvisejících oborů.
2. Pozitivně ovlivňovat výchovu budoucích i stávajících mysliveckých odborníků, vést je k respektování zákonů ČR a k jejich aktivnímu prosazování a k prosazování zájmů české myslivosti.
3. Vyvíjet aktivity v oblasti myslivecké kynologie, mysliveckého střelectví i v oblasti kulturní.
4. Pořádat přednášky, odborné semináře, exkurze a soutěže v dovednostech týkajících se oblasti myslivosti, při kterých se osloví laická i odborná veřejnost.
5. Spolupracovat se subjekty podporujícími zájmy myslivosti (tj. činnosti ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., ve znění předpisů pozdějších), orgány státní správy a samosprávy na úseku myslivosti a odbornými pracovníky a experty.
6. Pořádat střelecké soutěže (kulové a brokové střelecké soutěže) s cílem zlepšit střelecké dovednosti svých členů. Tyto soutěže jsou otevřeny pro všechny studenty a zaměstnance ČZU, pro studenty středních a zemědělských škol a pro hosty spolku a fakulty.
Článek III.
Členství, orgány sdružení
1. Členy spolku jsou zejména studenti a zaměstnanci FLD ČZU a studenti a zaměstnanci dalších fakult ČZU, kteří jsou bezúhonní a starší 18 let. Nadpoloviční většinu členské základny tvoří studenti a zaměstnanci FLD ČZU v Praze. Dalšími členy mohou být kvalitní odborníci zabývající se problematikou, která se týká oblasti myslivosti.
2. Spolek kromě statutu člena rozlišuje také statut pozorovatele. Na rozdíl od člena není pozorovatel veden v členském seznamu, ale je veden v seznamu pozorovatelů spolku. Pozorovatel je absolvent ČZU nebo bývalý zaměstnanec ČZU, který zaplatí příslušný roční příspěvek (příspěvek pozorovatele). Má všechna práva a povinnosti jako člen spolku, kromě práva volit a být volen do orgánů spolku.
3. Členem spolku se stává občan starší 18 let, který byl na základě písemné přihlášky přijat Členskou schůzí za člena.
4. Orgány spolku jsou: Valná hromada, Členská schůze, Výbor a Revizní komise.
5. Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada, kterou tvoří shromáždění všech nebo výrazné většiny členů. Valná hromada projednává a schvaluje úpravy stanov spolku, činnost a hospodaření v minulém roce a plány na další období. Valná hromada může některé své činnosti přenést na členské schůze. Valná hromada volí Výbor spolku a Revizní komisi na období jednoho roku a má právo je odvolat. Valnou hromadu svolává Výbor nejméně jedenkrát do roka nebo na písemnou žádost nejméně 1/3 členské základny do dvou měsíců. Valná hromada je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.
6. Členská schůze se svolává minimálně jednou za semestr. Projednává aktuální problematiku a činnost spolku. Pokud je přítomna nadpoloviční většina členů spolku, má právo přijímat nové členy.
7. Výbor spolku je výkonný orgán. Je tvořen předsedou, místopředsedou, jednatelem, finančním hospodářem a dalšími zvolenými členy spolku odpovědnými za jednotlivé oblasti činnosti. Výbor se schází podle potřeby. Jeho práci řídí a koordinuje předseda. Výbor spolku je zpravidla tvořen minimálně pěti členy, přičemž nadpoloviční většinu v něm tvoří studenti ČZU. Pokud nestanoví v odůvodněných případech Valná hromada jinak, je nepřípustné, aby měl člen Výboru více funkcí.  V případě rovnosti hlasů jak při hlasování Výboru, tak na Valné hromadě či Členské schůzi je rozhodující hlas předsedy.
8. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku a je odpovědná za svou činnost Valné hromadě. Revizní komise má 3 členy a jejími členy nemohou být členové Výboru. Členové Revizní komise volí ze svého středu předsedu Revizní komise. Revizní komise zejména kontroluje dodržování stanov a veškerou činnost spolku, včetně hospodaření. Předseda Revizní komise má právo účastnit se všech schůzí Výboru s hlasem poradním.
9.  Jménem spolku jedná předseda. Nemůže-li z jakýchkoliv důvodů plnit svoji funkci, jedná jménem spolku místopředseda či jednatel, přičemž se vyžaduje jejich vzájemně koordinované jednání. Předseda jedná v souladu s vedením spolku. V případě nutného rychlého rozhodnutí nese plnou odpovědnost. Jménem spolku dále jednají pověření členové Výboru v rozsahu zmocnění předsedou. Písemnosti, kterými spolek přejímá závazky nebo získává práva, podepisují předseda a další člen Výboru, jde-li o účetní doklady a ostatní písemnosti finanční povahy, spolupodepisuje je finanční hospodář.
 
Článek IV.
Práva a povinnosti členů
1. Člen spolku má tato základní práva:
1a) zúčastnit se jednání a rozhodování na Valných hromadách a Členských schůzích spolku
1b) volit a být volen do Výboru spolku a Revizní komise
1c) podílet se na všech aktivitách spolku
1d) podávat návrhy, dotazy a stížnosti
2. Člen spolku má tyto základní povinnosti:
2a) prezentovat ideu spolku a budovat jeho dobré jméno v rámci propagace FLD ČZU v Praze
2b) respektovat a prosazovat zákony ČR, zákony demokratické společnosti a občanského soužití s akcentem na oblast myslivosti a související obory
2c) dodržovat stanovy spolku
2d) aktivně se zúčastňovat Valných hromad a plnit rozhodnutí vzešlá z nich a z Členských schůzí a plnit pokyny Výboru a Revizní komise
2e) platit členský příspěvek.
3. Členství ve spolku zaniká:
3a) úmrtím člena
3b) svobodným vystoupením člena (kdykoliv). Tuto skutečnost je nutno písemně oznámit předsedovi spolku
3c) rozhodnutím Valné hromady nebo Členské schůze o vyloučení člena, který hrubě nebo opakovaně poruší povinnosti člena, zájmy a ideu spolku
3d) ukončením studia či zaměstnaneckého poměru na ČZU. Po ukončení studia či zaměstnaneckého poměru na ČZU lze písemně požádat o statut pozorovatele spolku
 
Článek V.
Hospodaření spolku
1. Hospodaření spolku se řídí rozpočtem. Návrh rozpočtu sestavuje finanční hospodář s místopředsedou a to vždy na období 1 roku. Rozpočet a zprávu o hospodaření schvaluje Valná hromada.
2. Majetek spolku tvoří hmotné statky a finanční prostředky. S tímto majetkem jeho jednotlivé orgány hospodaří a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům.
3. Příjmy spolku tvoří:
-členské příspěvky, příspěvky pozorovatelů a příspěvky hostů
-příjmy od sponzorů
-dotace, subvence a dary cizích subjektů
-příjmy z vlastní činnosti
4. Výši členských příspěvků, příspěvků pozorovatelů a příspěvků hostů
stanoví Valná hromada.
5.  Při zániku členství, pozorovatelství nebo hostování nárok na navrácení členského
příspěvku, příspěvku pozorovatele nebo příspěvku hosta zaniká.
 
Článek VI.
Zánik sdružení
1. Spolek zaniká:
1a) usnesením Valné hromady o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením
1b) pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění
2. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání. Jde-li o zánik usnesením Valné hromady provede majetkové vypořádání podle zásad stanovených Valnou hromadou Revizní komise. Jde-li o zánik rozhodnutím ministerstva vnitra ČR, provede majetkové vypořádání likvidátor jím určený.
 
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
  1. Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat provozní řád spolku či jiné dokumenty nezbytné k jeho řádnému fungování.
  2. Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.
  3. Stanovy byly vypracovány přípravným výborem a vstupují v platnost dnem registrace spolku.
V Praze v červenci 2013
TOPlist