SPOLEK MYSLIVCŮ při FLD ČZU v PRAZE

Stanovy

Stanovy Spolku myslivců při Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze

Článek I.
Základní ustanovení
1. Spolek myslivců při Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (dále jen spolek) je dobrovolné, otevřené, odborné sdružení občanů s působností v České republice (dále jen ČR) podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění předpisů pozdějších.
2. Sdružuje studenty prezenční formy studia a zaměstnance Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (dále jen FLD ČZU), dále studenty prezenční formy studia a zaměstnance ostatních fakult ČZU a v rámci statutu pozorovatel rovněž absolventy těchto fakult a bývalé členy.
3. Spolek je samostatnou právnickou osobou se sídlem na České zemědělské univerzitěv Praze, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol.
4. Spolek byl založen jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, a od 1. 1. 2014 je považován za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spolek vyvíjí činnost v souladu s platnými zákony a právními předpisy ČR.
 
Článek II.
Účel a činnost spolku
1. Prezentovat dobré jméno Fakulty lesnické a dřevařské jako součásti ČZU a zvyšovat její odbornou prestiž především v oblasti myslivosti a souvisejících oborů.
2. Pozitivně ovlivňovat výchovu budoucích i stávajících mysliveckých odborníků, vést je k respektování zákonů ČR a k jejich aktivnímu prosazování a k prosazování zájmů české myslivosti. Spolek rovněž dbá na zachování mysliveckých zvyků a tradic.
3. Provádět společně myslivost a úkony s ní spojené dle platných právních norem.
4. Vyvíjet aktivity v oblasti myslivecké kynologie, sokolnictví, sportovního střelectví i v oblasti kulturní a společenské. Cílem je rovněž umožnění členům výkon praktické myslivosti.
5. Pořádat přednášky, odborné semináře, exkurze a soutěže v dovednostech týkajících se oblasti myslivosti, při kterých se osloví laická i odborná veřejnost.
6. Spolupracovat se subjekty podporujícími zájmy myslivosti (tj. činnosti ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., ve znění předpisů pozdějších), orgány státní správy a samosprávy na úseku myslivosti a odbornými pracovníky a experty.
7. Pořádat střelecké soutěže (kulové a brokové střelecké soutěže) s cílem zlepšit střelecké dovednosti svých členů. Tyto soutěže jsou otevřeny pro všechny studenty a zaměstnance ČZU, pro studenty středních a zemědělských škol a pro hosty spolku a fakulty.
8. Mezi činnosti spolku patří také ochrana přírody a krajiny.
 
Článek III.
Členství - vznik a zánik
1. Členy spolku jsou zejména studenti prezenční formy studia a zaměstnanci FLD ČZU a studenti prezenční formy studia a zaměstnanci dalších fakult ČZU, kteří jsou bezúhonní a starší 18 let a projeví zájem o členství podáním písemné přihlášky. Nadpoloviční většinu členské základny tvoří studenti a zaměstnanci FLD ČZU v Praze.
2. Spolek kromě statutu člena rozlišuje také statut pozorovatele. Na rozdíl od člena není pozorovatel veden v členském seznamu, ale je veden v seznamu pozorovatelů spolku. Pozorovatel je absolvent prezenční formy studia ČZU nebo bývalý zaměstnanec ČZU nebo odborník zabývající se problematikou, která se týká oblasti myslivosti a který zaplatí příslušný roční příspěvek (příspěvek pozorovatele). Práva a povinnosti pozorovatele jsou definovány v článku V.
3. O přijetí za člena na základě jím podané písemné přihlášky rozhoduje členská schůze dle stanov.
4. Výši členských a pozorovatelských příspěvků určuje členská schůze zpravidla jednou ročně.
5. Členství zaniká:
      a) úmrtím člena,
b) vystoupením člena na základě písemné žádosti o ukončení členství podanou předsedovi spolku,
c) nezaplacením členského přízpěvku k termínu určenému členskou schůzí ani v přiměřené lhůtě určené členskou schůzí dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn,
d) vyloučením člena na základě porušení stanov a nezjednání nápravy v termínu určeném výzvou - výzva se nedává v případě, nelze-li zjednat nápravu či byla spolku způsobena zvlášť závažná újma,
e) ukončením prezenční formy studia ke dni nejbližší následující členské schůze.
 
6. Rozhodnutí o vyloučení člena je v kompetici členské schůze. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen. V návrhu musí být obsaženo zdůvodnění a okolnosti vedoucí k tomuto podání. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem seznámit a může žádat jeho vysvětlení.
7. Člen se může do 15 dnů proti rozhodnutí o vyloučení odvolat k rozhodčí komisi, která toto přezkoumá v nejbližším možném termínu. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, že odporuje zákonu nebo stanovám spolku. Výjimečně jej může zrušit i v jiných odůvodněných případech.
8. Pro ukončení statutu pozorovatel platí stejná pravidla jako pro ukončení členství.
 
Článek IV.
Seznam členů a pozorovatelů
1. Spolek vede seznam členů a pozorovatelů. Za jeho správnost a řádné vedení zodpovídá předseda spolku.
2. Jména a příjmení členů a pozorovatelů v seznamech jsou veřejně přístupná, ostatní údaje v nich uvedené nikoliv.
 
Článek V.
Práva a povinnosti členů a pozorovatelů
1. Člen spolku má tato základní práva:
        a) zúčastnit se jednání a rozhodování na členských schůzích spolku,
        b) volit a být volen do všech orgánů spolku dle stanov,
        c) podílet se na všech aktivitách spolku,
        d) podávat návrhy, dotazy a stížnosti.
2. Člen spolku má tyto základní povinnosti:
        a) prezentovat ideu spolku, jeho základní cíle a budovat jeho dobré jméno v rámci propagace FLD ČZU             v Praze,
        b) respektovat a prosazovat zákony ČR, zákony demokratické společnosti a občanského soužití s                         akcentem na oblast myslivosti a související obory,
        c) dodržovat stanovy spolku,
        d) aktivně se zúčastňovat členských schůzí a plnit dle svého nejlepšího vědomí a schopností                                     rozhodnutí vzešlá z nich a pokyny volených orgánů spolku
        e) svou případnou neúčast na členských schůzích, akcích či dočasnou nemožnost výkonu funkce             řádně omluvit předsedovi spolku,
        f) platit členský příspěvek ve výši a termínu určeném členskou shcůzí,
        g) v případě zvolení do některé funkce je člen povinen ji vykonávat řádně, dle svých nejlepších             schopností a svědomí.
3. Pozorovatel má právo účastnit se členských schůzí s hlasem poradním. Rovněž má právo účastnit se všech akcí spolku.
4. Pozorovatel má za povinnost napomáhat při dodržování cílů spolku a jeho stanov.
5. Při porušení členských povinností může výbor udělit důtku či dočasně omezit případné vzniklé výhody členství.
6. Při příkladném plnění svých povinností může být člen spolku odměněn na členské schůzi či při jiné veřejné akci formou stanovenou výborem.
 
Článek VI.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou členská schůze, výbor a kontrolně-revizní komise.
 
Členská schůze
2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou tvoří shromáždění všech nebo nadpoloviční většiny členů.
3. Členská schůze projednává a schvaluje úpravy stanov spolku, činnost a hospodaření v minulém roce a plány na další období.
4. Na členské schůzi jsou provedeny volby do orgánů a funkcí spolku na volební období stanovené stanovami nebo případná kooptace.
5. V odůvodněných případech má členská schůze právo funkcionáře odvolat. Proti odvolání může podat funkcioář odvolání ke Kontrolně - rozhodčí komisi. V těchto případech platí procesní ustanovení jako v případě vylučování člena.
6. Členskou schůzi svolává předseda minimálně jedou za semestr nebo na písemnou žádost nejméně 1/3 členské základny do jednoho měsíce od převzetí žádosti. Pokud tak neučiní, svolá ji tak ten, kdo podal podnět na náklady spolku sám.
7. Členská schůze se svolává mimimálně s týdenním předstihem. Otermínu, místě konání a programu jsou členové vyrozuměni elektronickou poštou (emailem). V případě, že člen nemá email, je povinností předsedyupozornit jej telefonicky nebo osobně. Místo a termín se určuje tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se schůze zúčastnit. V odůvodněných případech může předseda schůzi odložit, avšak minimálně 2 dny před jejím konáním a toto je povinen ohlásit všem členům.
8. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rovněž má právo přijímat nové členy. Nesejde-li se dostatečný počet členů, může předseda nebo ten, kdo původní schůzi svolal, svolat do 15 dnů náhradní zasedání.
9. Rozhoduje ve všech jí stanovených pravomocech daných jí těmito stanovami.
10.Rozhoduje o počtu členů výboru a počtu členů kontrolně - rozhodčí komise.
11. Rozhoduje o výši členského příspěvku, způsobu a termínu jeho platby.
12. Z každého zasedání členské schůze vypracovává předseda zápis, jehož správnost ověří a podpisem stvrdí člen kontrolně - rozhodčí komise. Do zápisu má právo nahlédnout každý člen.
 
Výbor
13. Výbor spolku je statutární orgán koordinující činnost spolku v čase mezi členskými schůzemi a podílející se na plnění jejich usnesení. Je tvořen předsedou, místopředsedou, finančním hospodářem a dalšími minimálně dvěma zvolenými členy spolku, přičemž nadpoloviční většinu v něm tvoří studenti prezenčního studia České zemědělské univerzity.
14. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za semestr. Jeho práci řídí a koordinuje předseda.
15. Pokud nestanoví v odůvodněných případech členská schůze jinak, je nepřípustné, aby měl člen výboru více funkcí.  
16. Z jednání výboru se pořizuje zápis, jenž musí být podepsán minimálně dvěma členy výboru.
 
Předseda
17. Jménem spolku jedná předseda volený členskou schůzí. Je zároveň členem výboru. Nemůže-li z jakýchkoliv důvodů plnit svoji funkci, jedná na základě pověření jménem spolku místopředseda či v případě jmenování výborem jiný člen.
18. Předseda jedná v souladu s cíli spolku. V případě nutného rychlého rozhodnutí ve věci, která nebyla projednána členskou schůzí, nese plnou odpovědnost.
19. Jménem spolku dále jednají v příslušných záležitostech pověření členové v rozsahu zmocnění předsedou nebo členskou schůzí. Předseda pověřuje v prvé řadě místopředsedu, dále pak ostatní členy výboru či členy.
20. Písemnosti, kterými spolek přejímá závazky nebo získává práva, podepisují předseda a další člen výboru, jde-li o účetní doklady a ostatní písemnosti finanční povahy, spolupodepisuje je finanční hospodář.
21. V případě rovnosti hlasů jak při hlasování výboru, tak na členské schůzi má rozhodující hlas.
22. Předseda může být odvolán pouze usnášeníschopnou členskou schůzí.
23. Předseda je povinnen vykonávat usnesení člesnké schůze a výboru.
 
Kontrolně - rozhodčí komise
24. Kontrolně rozhodčí komise (dále jen komise) je kontrolním a rozhodčím orgánem spolku a je odpovědná za svou činnost členské schůzi. Komise má minimálně 3 členy a členství v ní je neslučitelné se členstvím ve výboru a s výkonem jakékoliv jiné funkce ve spolku. Členové komise zvolí po svém ustanovení svého předsedu. Ten má rozhodující hlas v případě nerovnosti hlasování.
25. Komise zejména kontroluje dodržování stanov, řádné finnanční hospodaření a dohlíží na plnění povinností členů a pozorovatelů. Předseda komise má právo účastnit se všech schůzí výboru s hlasem poradním.
26. Z rozhodování komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohli bránit rozhodovat nepodjatě a objektivně.
 
Článek VII.
Hospodaření spolku
1. Hospodaření spolku se řídí rozpočtem. Návrh rozpočtu sestavuje finanční hospodář s místopředsedou a to vždy na období 1 roku. Výhledový plán hospodaření může být stanoven na delší časové období. Rozpočet a zprávu o hospodaření schvaluje členská shcůze.
2. Majetek spolku tvoří hmotné statky a finanční prostředky. S tímto majetkem jeho jednotlivé orgány hospodaří a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům.
3. Příjmy spolku tvoří:
a) členské příspěvky a příspěvky pozorovatelů,
b) příjmy od sponzorů,
c) dotace, subvence a dary cizích subjektů,
d) příjmy z vlastní činnosti.
4. Výši členských příspěvků, příspěvků pozorovatelů stanoví členská schůze zpravidla jednou ročně.
5.  Při zániku členství nebo statutu pozorovatele nárok na navrácení členského příspěvku a příspěvku pozorovatele zaniká.
6. Účetnictví vede finanční hospodář dle platné legislativy.
7. Spolek má zřízen bankovní účet pro možnost bezhotovostních plateb.
8. Finanční hospodář má u sebe hotovost v nezbytné výši, řádně zabezpečenou a evidovanou.
9. Zisk z činnosti spolku se použije především na zajištění správy, činnosti a rozvoj spolku. Jiné užití zisku je možné jen ve výjimečných případech a určuje jej pouze členská schůze s nadpoloviční účastí.
 
Článek VIII.
Zánik spolku
1. Spolek zaniká:
        a) usnesením členské schůze o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením,
        b) pravomocným rozhodnutím orgánu státní správy o jeho rozpuštění.
2. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání. Jde-li o zánik usnesením členské schůze, provede majetkové vypořádání podle zásad stanovených revizní komisí. Jde-li o zánik rozhodnutím orgánu státní správy, provede majetkové vypořádání likvidátor jí určený.
 
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
1. Spolek může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat dokumenty nezbytné k jeho řádnému fungování, zvláště pakv případě realizace praktické myslivosti.
2. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.
3. Funkční období funkcionářů spolku jsou dvouletá. Členská schůze s nadpoloviční účastí může v případě zkrácení funkčního období provést kooptaci do řádných voleb.
4. V případě potřeby jsou zřizovány funkce referentů odpovědných za jednotlivé úseky (střelectví, kynologie, apod.). Jmenování jsou na základě potřeby výborem. Pro výkon jejich funkce platí stejné předpisy jako pro ostatní funkcionáře.
5. Funkcionáři vykonávají své úkoly a funkce dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
6.Spolek má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi.
7. Všechna hlasování jsou veřejná, pokud se většina přítomných členů nedohodne na tajném hlasování.
8. Ke komunikaci mezi členy spolku je zřízena společná emailová adresa. K dalším možnostem dálkové komunikace patří sociální sítě.
9. Případy nedefinované těmito stanovami (zrušení, likvidace, fůze, rozdělení spolku a další) se řídí dle platného občanského zákoníku.
10. Stanovy nabývají platnosti dnem registrace u krajského rejstříkového soudu.
 
Tyto stanovy nahrazují stanovy z července 2013. Byly projednány na členské schůzi v Praze - Suchdole dne 6.12. 2016 a jejich projednání a schválení je uvedeno v příslušném zápisu.
TOPlist